сряда, 17 юни 2015 г.

Време-Вечност                    Така както във времето всеки миг съществува само доколкото той е унищо-

         жил предшесвуващия,своя баща,за да бъде толкова бързо и той унищожен: както и ми-

        налото и бъдещето, са също толкова нищожни,колкото и всяко съновидение,а настяще-

        то е само лишената от траене и устойчивост граница между тях,,ние ще установим

        също такава нищожност и за всички останали форми на закона за основанието и ще

        разберем,че както времето,така и пространството и всичко останало,което се съдър-

        жа в тях,притежава само относително битие,съществува само посредством друго-

        то и за него,което е еднородно с него,т.е. също така съществуващо само по този на-

       чин.IСъщността на този възглед е стара.Хераклит е изразявал в него съжаление

       по повод вечната променливост на нещата.Платон е свеждал неговия предмет до то-

       ва,че винаги има ставащо,но никога няма биващо.А древната мъдрост на индийците

      гласи:Това е майя,булото на измамата,което покрива очите на смъртните и ги кара

      да виждат света,за който не може да се каже,че нито съществува,нито,че не съще-

      ствува,защото той е подобен на сън.

                                                              АРТУР ШОПЕНХАУЕР


                           Свързващото звено между минало и бъдаще е мигът/неуловим,

           но съществуващ/.


                            Свързващото звено между пространство и време е материята/сля-

         па и бързо чезнеща/.

                           Свързващото звено между време и Вечност е човека/играчката в

       ръцете на Боговете, захвърлена във времето в очакване на ВЕЧНОСТТА/.

                          А дали пък "изтичащия човек" не е самата Вечност?