четвъртък, 30 август 2018 г.

Историята на ЕДИН човек                               Никой не е живял в миналото,никой няма да живее в бъдещето:настоящето

                        е формата на всеки живот.
                                                                           "Светът като воля и представа "Шопенхауер


                            " Макар годините на твоя живот да бъдат три хиляди,или десет пъти по

                       три хиляди,помни,че никой не губи друг живот,освен този,който сега жи-

                       вее,нито пък живее друг освен този,който губи.Най-дългият завършек и

                       най-късият следователно са равни.Настоящето е на всички:да умреш е

                      да изгубиш настоящето,което е съвсем краткосрочно.Никой не губи ми-

                      налото,нито бъдещето,защото не може да му се отнеме онова,което няма.

                      Помни,че всички неща се въртят и отново се въртят по същите орбити

                      и че за зрителя е все едно и също да ги вижда един век или два или без-

                      крайно".                                          "Към себе си" М.Аврелий                          На Небето ние ще открием,че сме "един и същ" човек:повтарящия се Адам.

                     Настоящето във вселенските си размери преповтаря историята в различ-

                     ните и вариации и тонове,но винаги оставаща в себе си.Въображението

                     на човека,"илюзията Човек"- я прави различна.И и дава имена като минало,

                      настояще и бъдеще.В мигът се крие историята и вечността.Така че,ние

                     сме само "сега" обрастващо с илюзията за многост.Ние сме само в Бога,

                    извън него сами и нещастни-минали и несбъднати.Затова Марк Аврелий

                   казва:"Който е гледал настоящето,гледал е всички неща:които са се случили

                    в бездънното минало,ще се случат и в бъдеще."

                                                                                                     С.М.Аврелиев