събота, 23 януари 2016 г.

Когато ние, мъртвите,се събуждаме.                                                                              "Когато ние,мъртвите, се събуждаме"

                                                                                                                             Ибсен

                        Задачата на всеки творчески акт е създаването на друго битие ,на друг

          живот,пробив през "този свят" към друг свят, от хаотично-тежкия и уродлив свят

         към свободния и прекрасен космос.Художесвеното творчество не постига онто-

        логични резултати-твори се идеалното,а не реалното,символични ценности,

       а не битие.В художественото творчество ясно се разкрива символичната приро-

      да на всяко творчество на културата. Трагедията на творчеството и кризата на

     творчеството е основния проблем предаден през деветнадесети и двадесети век

     При Ницше и Ибсен ,при Достоевски и Толстой,при символистите,световната

    криза  на творчеството стига до последното си напрежение.Колко удивителен е

   епилогът на целия творчески живот на Ибсен."Когато ние,мъртвите,се събуждаме".

  В него с необикновена сила се поставя проблема за трагичната противополож-

   ност между творчеството и битието: да твориш самия живот или да твориш ху-

  дожествено произведение.И целият живот на Л.Толстой е бил мъчителен преход

  от творчество на съвършени художествени произведения към творчеството на

  съвършен живот.....Творчеството прелива в съвършено изкуство,а не в съвършен

  живот.Другото,висшето битие е недостижимо за твореца-художник.

   В каноничното изкуство има приспособяване на творческата енергия на худож-

  ника-творец към условията на този свят.Каноничното изкуство може да бъде

  прекрасно,но неговата красота не е битийна в същинския смисъл на тая дума.,

 както не е битийна истината на каноничната наука и справедливостта на кано-

ничната държава.Канонът в изкуството винаги задържа творческата енергия

 като необходимо приспособление към този свят,като послушание пред пос-

ледсвията от греха на човека,задържане,недопускащо създаването на друг свят

    Каноничното изкуство е иманентно на този свят,а не транседентно.То иска

само културна ценност,не иска ново битие.Каноничното изкуство прави с твор-

чеството на красотата същото,което прави каноничното семейство с творчес-

твото на любовта.Великите художници са имали велика творческа енергия,но

тя никога не е можела адекватно да се реализира в изкуството.Чрез творческия

екстаз е имало пробив към друг свят.Но класически прекрасното,каноничното

изкуство остава в този свят,дава само знаци за другото.Световната криза на

творчеството е кризата на каноничното изкуство,той предшества творческата

религиозна епоха.

                                                       Николай Бердяев