понеделник, 31 юли 2017 г.

Човекът не принадлежи на "този свят"
                                 Човекът не е само природно същество,но и свръхприродно такова,

                            с божествен произход и Божествено предназначение,същесво,макар и

                            живеещо в този свят,но не принадлежащо на "този свят".

                                 Метафизичния смисъл на земята се разкрива не от астрономията и

                            не от геологията,а от антропологичната филисофия,от мистичната фи-

                            лософия,а не от научната.Висшето съзнание на човека като микрикос-

                            мос е христологическо съзнание.И това Христолологическо самосъзна-

                            ниена на Новия Адам надвишава съзнанието на Първо-Адам,обознача-

                           ва нова фаза в творчеството на света.

                                Човекът се ражда на небето и на земята,във вечността и във времето,

                           горе и долу.И затова извършващото се на небето се извършва и на земя-

                          та.Драмата на земното човечество е драма и на небесното.

                              Втората ипостас на Светата троица е Абсолютният Човек.

                                                                                                   Н. Бердяев